Get Adobe Flash player

Teikiama pagalba

SOCIALINĖ PAGALBA

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo darbo grafikas:


Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis–Penktadienis

8.00–15.57

12.00–12.45

Socialinio pedagogo pagrindinės darbo kryptys:

  • Individualus darbas su ugdytiniais ir jų grupėmis, su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais) ir švietimo įstaigos pedagogais, kasdien sprendžiant socialines problemas ir siekiant vaiko gerovės.
  • Vertina ir padeda spręsti su vaiku susijusius įvairius sunkumus  - saugumo užtikrinimo, emocinių ir elgesio, raidos probleminių situacijų ir kitų.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais darželio specialistais, įstaigos administracija  sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų šalinant esamą problemą.
  • Lankosi šeimose. Apsilankymų tikslas - informuoti, konsultuoti šeimas socialinės apsaugos klausimais.
  • Atstovauja ir gina vaikų teises darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Vaikai mokomi tinkamų socialinių įgūdžių, motyvuojami sveikai gyventi, vengti konfliktų ir smurto, diegiamos socialinės vertybės.
  • Organizuodamas ir įgyvendindamas prevencinį, šviečiamąjį - informacinį darbą bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais. Valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;  atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

Dirbti su vaikais – mylėti vaikus.

Logopedas – specialistas, taisantis vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas - teikti vaikams kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą, bei tėvams atitinkančią informaciją.
Logopedo veiklos uždaviniai:
•    Išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
•    Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms atsirasti.
•    Organizuoti individualias ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
•    Patarti lopšelio-darželio pedagogams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams.
•    Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.
Logopedės dirba  su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų,  pagal sudarytą tvarkaraštį. Logopedinės pratybos vyksta individualiai ar pogrupiais (po 4-6 vaikus), vieną du  kartus per savaitę. Nors logopedo pagrindinė misija yra kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija, jam dažnai tenka spręsti ir sutrikimą lydinčias problemas. Svarbu suprasti, kad logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir grupės pedagogai, ir tėvai.  Logopedas – ne gydytojas, jokių vaistų neišrašo.
Pritaikius pratybų užduotis, įdėjus daug darbo, kantrybės ir noro, rezultatai yra pasiekiami. Kartais reikia jų laukti ilgai, bet verta. Maloniai lauksiu Jūsų.

Atnaujinta (Pirmadienis, 08 Sausis 2018 11:28)